Hoe verloopt een procedure (eerste aanleg) als gedaagde?

Inleiding:
Indien u bent gedagvaard begrijpen wij dat dit soms een ingrijpende gebeurtenis kan zijn en dat u niet weet wat u te wachten staat. In dit artikel leggen wij uit hoe een procedure zal verlopen als gedaagde bekeken vanuit meerdere denkbare scenario's.

#1. Stellen
Indien u wordt bijgestaand door een gemachtigde zal deze zich eerst stellen. Het stellen zal vaak gebeuren i.c.m. een uistelverzoek.

#2. Uitstelverzoek
Het uitstelverzoek is in praktijk vaak nodig, omdat het in vaak onmogelijk blijkt om in de korte tijd tussen de dagvaarding en de zitting een conclusie te kunnen nemen (conclusie van antwoord). Zodoende is de eerste processtap die tezamen met het stellen zal worden gedaan het indienen van het formele uitstelverzoek. Dit verzoek wordt in praktijk vrijwel altijd toegewezen en deze termijn betreft doorgaans vier (4) weken. Let wel, een eerste uitstelverzoek zal vaak worden toegewezen, echter is het minder gebruikelijk indien meermaals uitstel zal worden verkregen.

- Na de uistel is het tijd om conclusie van antwoord in te dienen, ga naar #3


#3. De conclusie van antwoord
De conclusie van antwoord betreft een eerste processtuk van de gedaagde. Het betreft een meer complex juridisch document tezamen met producties. Producties zijn ter volledigheid bewijsstukken (in kopie) die stellingen en/of juridische gronden onderbouwen. De conclusie van antwoord betreft simpel uitgelegd een document dat ziet op de reactie en (partij)standpunten vanuit de gedaagde op de dagvaarding van de eiser. Nadat de conclusie van antwoord is ingediend duurt het doorgaans enkele weken voordat een rechter zal bepalen hoe de zaak verder verloopt. De rechtbank zal de procederende partijen (eiser en gedaagde en/of evt. hun de gemachtigde) informeren omtrent het verdere verloop.

- De rechter geeft aan dat een vonnis zal volgen, ga naar #5
- De rechter geeft aan dat een bewijsopdracht zal worden gegeven, ga naar #6
- De rechter geeft aan dat eiser conclusie van repliek mag nemen, ga naar #7
= De rechter geeft aan dat er comparitie (van partijen) zal worden gelast, ga naar #10


#4. Eis in reconventie
Is er door gedaagde een tegeneis ingediend (eis in reconventie) zal vaak een conclusieronde (repliek en dupliek) volgen. Bij een tegeneis (eis in reconventie) geldt dat er wel wat zaken zullen veranderen. De gedaagde is dan namelijk gedaagde in conventie en eiser in reconventie en de eiser is eiser in conventie en gedaagde (verweerder) in reconventie. De reden dat de eiser vaak mag reageren op een tegeneis is erin gelegen dit een eerlijke procesgang in stand zal houden.

- De rechter geeft aan dat een vonnis zal volgen, ga naar #5
- De rechter geeft aan dat een bewijsopdracht zal worden gegeven, ga naar #6
- De rechter geeft aan dat eiser conclusie van repliek mag nemen, ga naar #7
- De rechter geeft aan dat er comparitie (van partijen) zal worden gelast, ga naar #10


#5. Er komt een vonnis
Indien de rechtbank aangeeft dat er een vonnis zal worden uitgesproken hoeven (proces)partijen niks meer te doen en kunnen (proces)partijen ook niks meer doen. Kennelijk heeft de rechtbank op basis van de beschikbare gegevens (conclusies, bewijsstukken enz. enz.) voldoende voorhanden om een vonnis te kunnen wijzen. Het uitspreken van een vonnis duurt doorgaans enkele weken, maar kan in enkele gevallen ook langer duren. Indien het bijzonder druk is bij een rechtbank mag een rechter in praktijk het uitspreken van een vonnis zo vaak uitstellen als hij/zij nodig acht. Dit kan bijzonder frustrerend zijn voor procespartijen, echter hebben (proces)partijen hier geen tot nauwelijks invloed op. Wel kan men bij meermalige uitstel eventueel (in zeer extreme gevallen) een klacht neerleggen bij het bestuur van de rechtbank. Wij ontraden dit, omdat dit immers ook in een nadeel uit kan werken. Het is immers te allen tijde prettig indien een rechter de tijd neemt voor een vonnis en niet tot een overhaast besluit zal komen.

- Een tussenvonnis? Mogelijk sprake van een bewijsopdracht, ga naar #6.

#6. Een bewijsopdracht
Indien de rechtbank aangeeft dat er een bewijsopdracht zal worden gegeven zal de (proces)partij op wie deze bewijsopdracht rust nadere instructie verkrijgen voor het leveren van bewijs omtrent een stelling. Vaak (maar niet altijd) is dit een goed teken, omdat hiermee (in)direct kan worden aangegeven dat met dergelijke bewijsstukken de zaak gewonnen zou kunnen worden en dat derhalve de rechtbank aan dergelijk bewijs bijzondere waarde hecht.

- Er is voldaan aan de bewijsopdracht, meestal zal een vonnis worden gewezen, ga naar #5.

#7. Conclusie van repliek
Indien de rechtbank aangeeft dat er conclusie van repliek zal worden genomen geldt dat dat eiser (schriftelijk) mag reageren op de conclusie van antwoord (zie #3). Dit schriftelijk stuk ontvangt de gedaagde ter kennisgeving. Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen hoe de procedure verder zal vervolgen.

- De gedaagde mag conclusie van dupliek nemen, ga naar #8.
- De rechter zal comparitie (van partijen) bevelen, ga naar #10.
- De rechter zal vonnis wijzen, ga naar #5


#8. Conclusie van dupliek
Indien de eiser de gelegenheid heeft gekregen voor het nemen van een conclusie van repliek, dan zal in de meeste gevallen een conclusie van dupliek volgen. De conclusie van dupliek is de (schriftelijke) reactie van gedaagde op het (schriftelijk) antwoord (conclusie van repliek) van eiser.

- Er zal nog een conclusieronde volgen, ga naar #9.
- De rechter zal comparitie (van partijen) bevelen, ga naar #10.
- Er zal een bewijsopdracht volgen, ga naar #6.
- De rechter zal vonnis wijzen, ga naar #5


#9. Conclusie(rondes) en/of pleidooi
Het komt zelden voor, maar sommige complexe zaken lenen zich voor meerdere conclusierondes en/of pleidooi. In principe gelden dan de regels van repliek en dupliek en dit kan in principe zichzelf herhalen. Vaak zal echter na de rondes repliek en dupliek een vonnis worden gewezen of een comparitie worden gelast.

- De rechter zal comparitie (van partijen) bevelen, ga naar #10.
- De rechter zal vonnis wijzen, ga naar #5


#10. Comparitie van partijen
De comparitie van partijen zal veelal worden gelast na het nemen van conclusie van antwoord (zie #3) of na de conclusie van dupliek (zie #8). De comparitie van partijen is bedoeld voor de rechter om inlichtingen te verkrijgen van partijen en (soms) ook om te beproeven of partijen er onderling nog uit kunnen komen. Ook kan een rechter dergelijke comparitie gebruiken om zijn licht op de zaak te laten schijnen. De comparitie van partijen is in de regel de eerste keer dat de gedaagde daadwerkelijk ook echt fysiek aanwezig moet zijn. Voordat een comparitie zal worden ingepland worden dan ook verhinderdata opgevraagd bij partijen.

- De rechter zal vonnis wijzen, ga naar #5

Hulp van een expert

Met regelmaat helpen wij ondernemers met een goede en succesvolle verdediging. Wilt u een deskundige beoordeling van uw situatie, wees gerust de intake is geheel gratis en vrijblijvend.

Nu direct hulp

Vragen bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee