Ik wil mijn belangen beschermen

Met het in dienst treden van een nieuwe werknemer worden rechten en plichten in het leven geroepen. Waar gelukkig in de meeste gevallen een mooie samenwerking in het verschiet ligt, brengt het echter ook risico’s met zich mee. Zo kan de (nieuwe) medewerker soms bij gevoelige bedrijfsinformatie en zal uw werknemer wellicht ook in contact komen met uw klanten. Dit betekent dat er ongezien een risico ontstaat.

Uw bedrijfsbelang beschermen?
U wilt natuurlijk niet dat aan het einde van het dienstverband de werknemer gaat werken voor uw concurrent en op deze wijze uw klanten en gevoelige bedrijfsinformatie deelt of dat uw werknemer ineens gaat werken voor uw klant, waardoor u (mogelijk) uw klant zelfs verliest. Om dit soort situaties te voorkomen kiezen ondernemers voor een concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst.

In dit artikel leggen wij uit hoe u een concurrentie- en relatiebeding het best kan vormgeven, maar ook wat de voorwaarden zijn voor een deugdelijk en houdbaar concurrentie- en relatiebeding. In de dagelijkse praktijk blijkt helaas te vaak dat dergelijke bedingen niet te handhaven zijn, omdat het beding niet goed is vormgegeven of te breed is opgezet, met alle gevolgen van dien.

De basis van een kloppend concurrentie- en relatiebeding:
Het is van belang dat een concurrentie- en relatiebeding juridisch klopt en duidelijk is voor uw werknemer. Het mag simpel uitgelegd geen onduidelijkheid omvatten omtrent de beperkingen die voor de (ex-)werknemer zullen gelden. Het dient daarnaast schriftelijk te worden overeengekomen en onderdeel uit te maken van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden een verwijzing naar een bedrijfsreglement o.i.d. is ruim onvoldoende om uw werknemer ook aan het beding te kunnen houden.

Motiveer waarom:
Van belang is in ieder geval dat u duidelijk motiveert waarom het beding nodig is en wat de exacte beperkingen zijn. Met andere woorden u moet motiveren welk bedrijfsrisico u wenst te beschermen en waarom dit volgens u redelijk is. Dit moet natuurlijk ook juridisch kloppend en logisch zijn en ook zijn toegelaten, immers een concurrentie- en relatiebeding beperkt een persoon in zijn/haar (arbeid)keuzevrijheid en dit is een belangrijk recht voor werkende. Een beding dat te breed is vormgegeven en/of te veel beperkingen op zal leggen (onredelijk bezwarend) is in beginsel nietig (lees: niet geldig) en dus ook niet te handhaven.

Niet onredelijk bezwarend:
Het beding moet passen binnen het bedrijf. Hiermee bedoelen wij dat bijv. een snackbareigenaar die zijn/haar personeel niet wil zien vertrekken naar een concurrent duidelijk moet motiveren waarom dit niet gewenst is. Als het er vooral in gelegen is dat de snackbareigenaar dit niet wenselijk zal vinden dan zal een concurrentie- en relatiebeding meestal onhoudbaar zijn. Dit is echter anders indien de snackbareigenaar duidelijk uitlegt dat hij werkt met een huisgemaakt product, waarvan hij/zij niet wil dat deze kennis beschikbaar zal worden voor de concurrent.

Het is natuurlijk geheel anders indien uw onderneming innovatieve technologie ontwikkelt voor bedrijven. In dit soort ondernemingen is het veel meer voor de hand liggend dat u deze innovatieve ontwikkelingen niet met uw de concurrentie wil delen.

Het gebied waar het beding geldig is:
Tevens van belang bij een kloppend concurrentie- en relatiebeding is dat het gebied waar het beding op ziet past bij de feitelijk situatie. Een beding dat een werknemer zal verbieden in heel Nederland werkzaam te zijn pleegt dermate grote inbreuk op de keuzevrijheid dat het vaak ook niet houdbaar zal zijn. Een beding dat ziet op de omgeving van Rotterdam en dat duidelijk is gemotiveerd met hetgeen de werkgever wenst te beschermen (en zodoende niet onredelijk bezwarend is) zal doorgaans sneller te handhaven zijn.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten:
In beginsel is het niet toegestaan een concurrentiebeding en/of een relatiebeding toe te passen op een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Belangenafweging en boetes:
Zaken waar u tot slot op moet letten zijn o.a. belangenafweging, de hoogte van het boetebedrag gelet op eventuele matiging. De hoofdregel is dat een te breed of te onredelijk concurrentie- en relatiebeding een vernietigingsgrond op zal leveren.

Laat u voor een kloppend concurrentie- en/of relatiebeding altijd adviseren door professionele juridische bijstand. Een foutief vormgegeven beding zal immers nietig of vernietigbaar kunnen zijn.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee